Rzeka Biała Struga

BIAŁA STRUGA

Dane ogólne punktu

 

numer WIOŚ

52054

nazwa rzeki

Biała Struga

nazwa punktu

ujście do Gąsawki (11,8km) Szubin

kilometraż

0

zlewnia

Odra

rząd zlewni

V

numer identyfikacyjny części wód wg Ramowej Dyrektywy Wodnej

PLRW6000171883689

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=414283

Y=571569

powiat

nakielski

gmina

Szubin

makroregion

Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka

mezoregion

Kotlina Toruńska

formy ochrony

-

RZGW

Poznań

Ocena jakości wód badanych w danym punkcie

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych...

 

lata badańklasa czystości wód

1999

n.o.n.

2004

V

spis punktów monitorowanych rzek województwa

Natura 2000 informacje - Wolwark

 

Natura 2000

jest to program polegający na utworzeniu w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

 

Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

 

W ramach programu wyznaczone zostały tzw. obszary specjalnej ochrony ptaków (Special Protection Areas – SPA) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (Special Areas of Conservation – SAC), na których obowiązują ochronne regulacje prawne.

 

 

 

     Obszar Natura 2000 jest najmłodszą formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 roku w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Przepisy unijne stanowiące podstawę dla tworzenia sieci Natura 2000 zostały wprowadzone do polskiego prawa wraz z opublikowaniem ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

 

 

 

 

 

ŁĄKI TRZĘŚLICOWE W FOLUSZU- NATURA 2000

 

 

 

Kod obszaru: PLH04027

 

Powierzchnia obszaru (ha): 2130,80

 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk

 

Status prawny: OZW, 2011-11

 

Obszar obejmuje rozległy kompleks łąk świeżych i wilgotnych, zajmujące największe powierzchnie łąki świeże; znacznie mniejsze łęgi dębowe i marginalne – murawy napiaskowe. Poza siedliskami przyrodniczymi występują torfowiska niskie porośnięte turzycowiskami i łozowiskami wraz ze zbiorowiskami ,,welonowymi”. Na wydmach znajdują się siedliska roślinności kserotermicznej, obok położone są stawy rybne z bogatą awifauną i kompleks łęgów dębowo – jesionowych.    

 

     Obszar cechuje wyjątkowe bogactwo gatunków i siedlisk przyrodniczych ważnych dla rejonu Wielkopolski. Łącznie zidentyfikowano 5 siedlisk przyrodniczych, zajmujących blisko 50% terenu. Obszar położony jest w ciągu korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym sieci Eco-Net Polska. Najważniejszym walorem przyrodniczym jest występowanie ekosystemu łąk trzęślicowych oraz licznej populacji staroduba łąkowego.

 

 

 

Chronione siedliska i gatunki roślin:

 

  • Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe/ Koelerion glaucae

  • Murawy kserotermiczne/ Festuco brometea

  • Zmienno wilgotne łąki trzęślicowe/ Molinion

 

Niżowe i górskie świeże łąki używane ekstensywnie/ Arrhenatherion elatioris

 

  • Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe/ Ficario ulmetum

  • Starogub łąkowy/ Angelica pallustris

 

 

 

Chronione siedliska i gatunki zwierząt:

 

  • Bóbr europejski/ Castor fiber

  • Wydra europejska/ Lutra lutra

  • Kumak nizinny/ Bombina bombina

  • Czerwończyk fioletek/ Lycena Helle